EPC - Energy performance contract

Energetické služby se zárukou
Energy performance contracting
 • Návrh a příprava energetických úsporných opatření
 • Obvyklý rozsah zaručených úspor 15 až 50%
 • Investiční náklady může hradit dodavatel, úsporná opatření jsou několik let splácena z úspor - společná motivace k vysoké míře úspor
 • Technická a finanční rizika nese dodavatel
 • Délka projektu 6 – 10 let
 • Zajištění financování celého projektu
 • Dodání, montáž a uvedení do provozu navržených opatření
 • Dlouhodobou garanci snižování provozních nákladů
 • Zlepšení kvality pracovního a životního prostředí

Harmonogram projektu

 

V případě EPC jsou hlavním zdrojem splácení energeticky úsporných opatření samotné úspory provozních nákladů na spotřebu energie

Energy Performance Contracting (EPC) představuje metodu, která nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie v objektu.

Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu se nachází mimo jiné i složka s kompletní vzorovou a instruktážní dokumentací k EPC, jako jsou: vzorová smlouva odpovídající požadavkům zákona 406/2000 Sb., vzorové přílohy ke smlouvě a metodika.

Příklad projektů realizovaných metodou EPC Komunální sféra – budovy v majetku města nebo městské části nad 50 tisíc obyvatel.

 

Základní a mateřské školy v městské části Praha 13:

Smluvně garantovaná úspora nákladů energií ve 31 ZŠ a MŠ Prahy 13 je celkem 237 mil. Kč během 10 let.

Zčásti je tato úspora dosahována díky souběžně realizovanému zateplení objektů financovanému za přispění podpory z Operačního programu Životní prostředí. Kombinací modernizace technologického vybavení budov se zateplením při využití dotačních prostředků OPŽP dosáhla městská část nejlepšího možného ekonomického výsledku.

 

Úspor provozních nákladů bylo dosaženo: 

 • zlepšením tepelně izolačních vlastností obálek všech budov (toto opatření nespadalo přímo do projektu EPC, ale bylo realizováno souběžně),
 • vyšší účinností výroby tepla – ve všech 31 školských zařízeních byly vybudovány nové lokální plynové zdroje přímo v místech spotřeby; celkový instalovaný výkon moderních kondenzačních kotlů činí 6224 kW,
 • výhodnějšími tarify za nakupovanou účinnou regulací vytápění,
 • frekvenční regulací čerpacího výkonu
 • sledováním, vyhodnocováním a řízením spotřeby energie (pomocí systémů individuální regulace vytápění a dispečerského dozoru nad provozem),
 • úsporným osvětlením,
 • opatřeními ve spotřebě pitné vody a elektrické energie (instalace úsporných baterií, výtokových spořičů, úsporných svítidel a kompaktních zářivek)

Napište nám zprávu

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské